Search Literature Discussion FAQ's Authors Vachanas Other Writeups
Home Search Vachanakaras Vachanas Vachana Songs
ಹುಡುಕು  Search
 ವಚನಗಳ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳು:
ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳು
7 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ಕ್ಷಯು ಕಾರಣವೆಂಬ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಲಯಕಾರಣವೆಂಬ ಅರಸು.
ಕ್ಷಕಾರಂ ವಿದ್ಯಾತತ್ವಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಮಾದ ಕಾರಣ
ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮಂತ್ರಿ ಜಗಕ್ಕೆ ರಾಜಾಂಗವೆ ?
ಕ್ಷಮೆ ದಮೆ ಶಾಂತಿ ಸೈರಣೆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ
ಕ್ಷಮೆಯಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ, ನಯರತಿಯಿಲ್ಲದ ಮಾಟ,
ಕ್ಷುತ್ತುವರತಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದದ ಭಾವನಾಸ್ತಿ.
ಕ್ಷುದ್ರ ಕುಚೇಷ್ಟೆ ಕುಟಿಲವ ಛಿದ್ರವೀತವಮಾಡುವ
 ವರ್ಣಮಾಲಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಹುಡುಕುವಿಕೆ

ಅಂ ಅಃ
 
 
ಕ್ಷ ಜ್ಞ
Copyright | Disclaimer | Privacy Policy | Contact us  

Powered by Department of Kannada and Culture