Search Literature Discussion FAQ's Authors Vachanas Other Writeups
Home Search Vachanakaras Vachanas Vachana Songs
ಹುಡುಕು  Search
 ವಚನಗಳ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳು:
ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳು
552 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹರಣಾರ್ಥವು, ಸ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯೋಗಾರ್ಥವು ಇರುವದು.
ಹಂಗಿಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗ ಭಂಗವಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ.
ಹಂಚುಕಂಥೆ, ಅತೀತ, ವಿರಕ್ತರು, ಸ್ಥಲದವರು ಎಂದು ನುಡಿದಾಡುವರು.
ಹಂಜರ ಬಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ಅಂಜದೆ ಓದುವ ಗಿಳಿಯೆ,
ಹಂದೆಯಲ್ಲ ನಾನು,
ಹಂದಿ ಶ್ರೀಗಂಧವ ಹೂಸಿದಡೇನು?
ಹಂದಿ ಶ್ರೀಗಂಧವನೆಂದೂ ಒಲ್ಲದು.
ಹಂದಿ ಹೈನವಲ್ಲ! ಸಂಸಾರಿ ಜಂಗಮವಲ್ಲ
ಹಂದಿ, ಮೊಲ, ಪಶುವ ತಿಂದವನೇ ಭಕ್ತ.
ಹಂದಿಯಾಗದೆ, ಸೊಣಗನಾಗದೆ, ಮೃಗನಾಗದೆ, ಪಕ್ಷಿಯಾಗದೆ,
ಹಂದಿಯ ದಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಿಕೊಂಡ ಹಿರಣ್ಯಕ
ಹಂದಿಯೂ ಮದಕರಿಯೂ ಒಂದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದಡೆ
ಹಂದಿಗೆ ಅಂದಳವನಿಕ್ಕಿದರೆ ಅರಸಾಗಬಲ್ಲುದೆ ಅದು ?
ಹಂಸಪಕ್ಷಿಯ ದ್ವೈತಲಹರಿಯಿಂದೆ ಉದಯವಾದ ಹಕ್ಕಿ,
ಹಂಸಪತಿ ಗರುಡಪತಿ ವೃಷಭಪತಿ
 ಪುಟ 1/37   ಮುಂದೆ >>
 ವರ್ಣಮಾಲಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಹುಡುಕುವಿಕೆ

ಅಂ ಅಃ
 
 
ಕ್ಷ ಜ್ಞ
Copyright | Disclaimer | Privacy Policy | Contact us  

Powered by Department of Kannada and Culture