ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3(3)
ಋತಪಾತಕ ಋಣಗೇಡಿ
ಋತವಡಗು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲವಾಗು
ಋತುವಡಗು ಕಾಲವಡಗು
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ