ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 6(6)
ಕ್ಷಯ ನಾಶ
ಕ್ಷಣಿಕ ಮಿಂಚು
ಕ್ಷಣಿಕತ್ವ ಅಲ್ಪತ್ವ
ಕ್ಷಪಣ ಸನ್ಯಾಸಿ
ಕ್ಷಪಣ ಜೈನಯತಿ, ಸವಣ
ಕ್ಷುತ್ತು ಹಸಿವು
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ