ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2(2)
ಥಟ್ಟು ತಟ್ಟು, ಗೋಣಿಚೀಲ
ಥಟ್ಟು ಗೆಡಹು ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬೀಳಿಸು
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ