ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3(3)
ಢವಳಾದ ದೇವಾಲಯ, ಅರಮನೆ
ಢವುಡೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಚರ್ಮವಾದ್ಯ
ಢೂಕ ಹೂಂಕರಿಸು, ಡುರಿಕೆಹಾಕು
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ