ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 5(5)
ಛತ್ತೀಸ ಮೂವತ್ತಾರು
ಛತ್ತೀಸಪುರ (ಬೆ) ಮೂವತ್ತಾರು ತತ್ವಗಳು
ಛಪ್ಪನ್ನವೀದಿ (ಬೆ) ಐವತ್ತಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಳಗಳು
ಛಲ ಹಟ
ಛಲದಾಳಿ ಛಲಗಾರ
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ