ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3(3)
ಔಂಕು ಅದುಮು, ಒತ್ತು
ಔದುಂಬರ ಅತ್ತಿಯ ಮರ
ಔದುಂಬಫಳ ಅತ್ತಿಯಹಣ್ಣು
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ