ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಆತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ, ಚೈತನ್ಯ
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ