ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಚಿತ್ತ ಸಂಕಲ್ಪಶಕ್ತಿ, ಭಾವ
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ