ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಸ್ವಯ `ಸ್ವಯಂ ತಾನು, `ಶಿವೋಹಂ ಭಾವ, ಸ್ವಂತ, ತನ್ನ
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ