ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 28(28)
ಏಳುಕಡಲು (ಕಡಲೇಳು) (ಬೆ) ಸಂಸಾರ ಸಾರಾಂಬುದಿs
ಏಳುತಾಳ (ಬೆ) ಸುಷಮ್ನಾನಾಳದ ಸಪ್ತ ಗ್ರಂಥಿಗಳು
<< ಂದೆ 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ