ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 28(28)
ಈಸು ಇಷ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ
ಈಸಿಕೊಳ್ಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು, ಕೊಡಿಸು
<< ಂದೆ 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ