ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 71(71)
ಜರಕನೆ ಜಾರಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜರೆದು
ಜರಗ ಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಿತ ಬಂಗಾರದ ಹುಡಿ (ಚಿನ್ನದ ಕಣ ಗೆರೆತ ಮಣ್ಣು)
ಜರಾಯುಜ ಗರ್ಭಕೋಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ
ಜರಾಯುಜ ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು
ಜರೆ ಮುಪ್ಪು
ಜರಿ ಹೀಯಾಳಿಸು, ಜಾರು, ನಿಂಸು
ಜಟಾ ಕೂದಲು
ಜಟಾಧಾರಿ (ಬೆ) ಸತ್‍ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆ ಯುಳ್ಳವ
ಜಟ್ಟಿಂಗ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ
ಜಟ್ಟಿಗ ಶೂರ
ಜಡದಿ ಸಮುದ್ರ
ಜಡಮತಿ ಅe್ಞÁನಿ
ಜಡೆಯ ಮೇಲಣ ಗಂಗೆ (ಬೆ) ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪರಾಶಕ್ತಿ
<< ಂದೆಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ