ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 30(30)
ಖುಲ್ಲ ನೀಚ, ದುಷ್ಟ, ಕ್ಷುದ್ರ, ಅಲ್ಪ
ಖುಲ್ಲತನ ನೀಚತನ
ಖೂನ ಕೂನ, ಗುರುತು, ಪರಿಚಯ
ಖೂಳ ದುಷ್ಟ
<< ಂದೆ 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ