ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 180(180)
ಆಗುಳಿಸು ಆಕಳಿಸು
ಆಗ್ಘವಣಿ ನೀರು
ಆಗ್ರವನೆತ್ತಿಸು ಅಗ್ರಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕು
ಆಗಾಗು ರೂಪಗೊಳ್ಳು, ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳು, ಪರಿಣಾಮಹೊಂದು
ಆಗಾಮಿ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕ, ಬರಲಿರುವ
ಆಚಮನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕ ಕುಡಿಯುವುದು, ಬಾಯಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
ಆಚ್ಫಾದಿಸು ಆವರಿಸು, ಮುಚ್ಚು
ಆಜ್ಯ ತುಪ್ಪ
ಆಜಾತ ಜನನವಿಲ್ಲದ
ಆರಯ್ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರು, ವಿಚಾರಮಾಡು, ರಕ್ಷಿಸು, ವಿಚಾರಿಸು, ಪೆÇೀಷಿಸು, ಆರಯ್ಕೆಮಾಡು
ಆರಂಬ ಒಕ್ಕಲುತನ, ವ್ಯವಸಾಯ, ಬೇಸಾಯ, ಕೃಷಿಕಾಯಕ
ಆರಂಭ ಒಕ್ಕಲುತನ, ಪರಿಶ್ರಮ
ಆರಂಭಗಾರ ಒಕ್ಕಲಿಗ
<< ಂದೆಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ