ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 521(521)
ಅಂಗಾಚಾರ ಅಶುದ್ಧ ಬದುಕು
ಅಂಗೈಯಮಾಲೆ (ಬೆ) ಕರಸ್ಥಲದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ
ಅಂಗೈಸು ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಆಶ್ರಯಿಸು, ಜೊತೆಸೇರು
ಅಂಘ್ರಿ ಪಾದ
ಅಂಘ್ರಿಸಲಿಲ ಪಾದೋದಕ
ಅಂಚಟಿ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ, ಹಚ್ಚಡ
ಅಂಜನ ದೋಷ, ಗುಪ್ತನಿದಿs ಶೋಧಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಕಾಡಿಗೆ, ಕಾಮ
ಅಂಜನಗಾರ ಅಂಜನ ಮಾಡುವವ
ಅಯಃಕಾಂತ ಸೂಜಿಗಲ್ಲು
ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಸೂಜಿಗಲ್ಲು
ಅಯ್ದುದೆ ಅದೆ, ಇದೆ
ಅಯ್ಯ ಹಿರಿಯ, ಗುರು
ಅಯ್ಯತನ ಗುರುತ್ವ, ಘನತೆ
<< ಂದೆಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ