ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 79(79)
ವಜ್ರಪಾಣಿ ಇಂದ್ರ
ವಜೀರ ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಪ್ರಧಾನ
ವರ್ಜಿತ ಬಿಟ್ಟಂಥ
ವರದ ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವವ
ವರಮುಖಿಯಾಗು ವರವನ್ನು ಬೇಡು
ವರಹ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ, ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ
ವರುಣ ಮಳೆಯ ದೇವತೆ
ವರುಣ ಸೂರ್ಯ
ವರಾಹ ಹಂದಿ
ವಟ ಆಲದ ಮರ
ವಟಪತ್ರ ಆಲದ ಎಲೆ
ವಟ್ಟ ಸೋಡಿ, ರಿಯಾಯಿತಿ
ವಟ್ಟಂಕುರ ವೇದe್ಞÁನಿ, ಆಚಾರ್ಯ (?)
<< ಂದೆಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ