ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 287(287)
ಮಂಡೂಕ ಕಪ್ಪೆ
ಮಂಡೆ ತಲೆ
ಮಂಡೆಯ ಬೋಳಿಸು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆಳಾದುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿ
ಮಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಬೆ ಆಳುಗಳ ಮಾರಾಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಬಳ್ಳಿ
ಮಂಡೆಪಾಲು ಸಹಸ್ರದಳದಲ್ಲಿಯಅಮೃತ
ಮಂಡೆಹೀನ ತಲೆಯಿಲ್ಲದವ, ಅe್ಞÁನಿ
ಮಂಡಿ ಮೊಣಕಾಲು
ಮಂತ ಕಡಗೋಲು
ಮಂತಣದ ಗಿರಿ ಮಂದರಗಿರಿ
ಮಂತುಗೋಲು ಕಡೆಗೋಲು
ಮಂತ್ರವೈದ್ಯ ಮಂತ್ರದಿಂದ ರೋಗಗುಣಪಡಿಸುವ ವೈದ್ಯಪದ್ಧತಿ
ಮಂದರಗಿರಿ (ಬೆ) ಚಿದಹಂಕಾರ ಗಿರಿಯೆನಿಪ ತ್ರಿಕೂಟ
ಮಂದರಾದ್ರಿ ಮಂದರಪರ್ವತ
<< ಂದೆಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ