ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 68(68)
ಭಜನೆ ಸ್ತುತಿ
ಭರ ಉತ್ಸಾಹ, ಅತಿಶಯ
ಭರಿತ ತುಂಬಿದ
ಭರಿತಬೋನ ಪುರುಷಾಹಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನ್ನ
ಭರಿತಾರ್ಪಣ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತುಂಬಿದ ನೈವೇದ್ಯ
ಭರೀಕೈ ಆನೆಯ ಸೊಂಡೆ
ಭಟ ವೀರ
ಭರ್ತ ಪೆÇೀಷಕ, ಸಂರಕ್ಷಕ
ಭದ್ರಗಜ ಪಟ್ಟದಾನೆ
ಭವ ಸಂಸಾರ
ಭವ ಪರಮಾತ್ಮ , ಸಂಸಾರ (ಜನನ ಮರಣ ರೂಪದ ಸಂಸಾರ)
ಭವಗೆಡು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲವಾಗು
ಭವರಾಟಣ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ
<< ಂದೆಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ