ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 70(70)
ಇಂಬಿನ ಇಮ್ಮಿನ, ಸಿಹಿಯಾದ
ಇಕ್ಕು ನೀಡು, ಎಡೆಮಾಡು
ಇಕ್ಷು ಕಬ್ಬು
ಇಕ್ಕಲಿಸು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸು
ಇಕ್ಷುದಂಡ ಕಬ್ಬು
ಇಕ್ಕಾಲಿಕ್ಕು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಂದ ತುಳಿ
ಇಕ್ಕೆ ವಾಸಸ್ಥಳ, ಮನೆ
ಇಕ್ಕೆಲ ಎರಡೂ ಬದಿ
ಇಕ್ಕಿಡು ಬಿಸಾಡು, ದೊಪ್ಪೆಂದು ಇಡು
ಇಗ್ಗರಲು ಅತಿಯಾದ - ಕರಲುಭೂಮಿ
ಇಚ್ಚೆ ೈಸು ಬಯಸು, ಅಪೇಕ್ಷಿಸು
ಇರಪರ ಇಹಲೋಕ ಪರಲೋಕ, ಬಂಧಮೋಕ್ಷ
ಇರಪರನಾಯಕ ಪರಶಿವ
<< ಂದೆಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ