ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 17(17)
ಘುಟಿಕೆ ಗುಳಿಗೆ, ಮಾತ್ರೆ
ಘೃಣಾಮೂರ್ತಿ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ
ಘೃತ ತುಪ್ಪ
ಘೃತ ತುಪ್ಪ
<< ಂದೆ 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ