ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 82(82)
ಅಂಗತ ಅಂಗಸ್ಥ, ಅಳವಟ್ಟ
ಅಂಗತ್ರಯ ಇಷ್ಟಂಗ, ಪ್ರಾಣಂಗ, ಭಾವಲಿಂಗ
ಅಂಗದ ಧರೆ (ಬೆ) ತನುವೆಂಬ ಭೂಮಿ
ಅಂಗನೆ ಹೆಣ್ಣು
ಅಂಗನೆ (ಬೆ) ಶಾಂತಿಯೆಂಬ ಪರಾಶಕ್ತಿ
ಅಂಗವಣಿ ಧೈರ್ಯ
ಅಂಗವಿಲ್ಲದ ಅಂಗನೆ (ಬೆ) ಅಕಾಯ ರೂಪಿಣಿಯಾದ ಪರಾಶಕ್ತಿ
ಅಂಗವಿಸು ಕೈಕೊಳ್ಳು, ಅಳವಡಿಸು, ಹೊಂದಿಸು, ಬಯಸು, ಇಚ್ಛಿಸು, ಕೂಡು, ಬೆರೆ, ಸಂದಿsಸು, ಇಷ್ಟಪಡು, ಸಮ್ಮತಿಸು
ಅಂಗವಿಸು (ಅಂಗೈಸು) ಹಿಡಿ, ಸ್ವಾದಿsೀನ ಪಡಿಸಿಕೊ
ಅಂಗಸೋಂಕು ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಧರಿಸುವುದು, ಇಷ್ಟಲಿಂಗಧಾರಣೆ
ಅಂಗಳ ಅಂಗುಳ, ಗಂಟಲು
ಅಂಗುಲಿ ಬೆರಳು
ಅಂಗುಷ್ಠ ಹೆಬ್ಬೆರಳು
<< ಂದೆಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ