ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 106(106)
ಒಕ್ಕು ತಿಂದು
ಒಕ್ಕುಡಿತೆ ಒಂದು ಬೊಗಸೆ
ಒಕ್ಕುದು ಉಂಡು ಉಳಿದುದು (ಒಗೆದುದು), ಭೋಗಿಸಿದುದು
ಒಕ್ಕತನ ಒಂದುತನ, ನಂಟುತನ
ಒಕ್ಕಲು ಅದಿsೀನ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವವ
ಒಕ್ಕಲು ಮನೆ, ವಾಸಸ್ಥಾನ
ಒಕ್ಕಲು ಹೋಗು ನೆಲೆಸಲು ಹೋಗು
ಒಕ್ಕಲಿಕ್ಕು ತುಳಿದಾಡು, ನಾಶಮಾಡು
ಒಗಡಿಕೆ ಓಕರಿಕೆ
ಒಗತನ ಬಾಳುವೆ
ಒಗು ಸುರಿ, ಚೆಲ್ಲು (ಹೊರಚೆಲ್ಲು)
ಒಗ್ಗು ಒಳಗಾಗು, ಅಧೀನವಾಗು
ಒಗೆ ಹುಟ್ಟು, ಹೊರಹೊಮ್ಮು
<< ಂದೆಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ