ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಯುಗಜುಗ ಜೋಡಿ, ಜೊತೆ ಜೊತೆ
ಯೂಥ ಸಮೂಹ
ಯೋಗವಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗಪಟ್ಟಿಕೆ
ಯೋನಿಸಂಭವ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ
ಅಂಕ ಯುದ್ಧ, ಯುದ್ಧಭೂಮಿ, ಕುರಹು
ಅಂಕಕಾರ ಹೆಸರಾಂತ ವೀರ
ಅಂಕಣಿ ಚಕಾಪು
ಅಂಕುರ ಚಿಗುರು
ಅಂಕುರ ಮೊಳಕೆ
ಅಂಕುಶ ಈಟಿ
ಅಂಕೆಯಾಗು ಅಂಕಿತದಲಿಅಸು, ತಾಳು
ಅಂಕೋಲೆ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮರ
ಅಂಗ ಶರೀರ, ದೇಹ
<< ಂದೆಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ