ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 28(28)
ಏಕಕಾನಿ ಒಂದೇ ಕಿಂಡಿ
ಏಕಗ್ರಾಹಿ, ಏಕೋಗ್ರಾಹಿ ಪರವಸ್ತು ವೊಂದನ್ನೇ ತಿಳಿದವ
ಏಕರಸ ಸಮರಸ
ಏಕಭುಕ್ತೋಪವಾಸ ಒಪೆÇ್ಪತ್ತು ಊಟ ಮಾಡುವುದು
ಏಕವಿಂಶತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು
ಏಕಾರ್ಥ ಅಭೇದ
ಏಕೀಕರಿಸು ಒಂದುಗೂಡಿಸು
ಏಗುವುದು ? ಏನು ಮಾಡುವುದು ?
ಏಗೆಯ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು
ಏರಂಡ ಔಡಲ
ಏರಂಡಿಲ ಔಡಲ, ಹರಳುಗಿಡ
ಏರು(ಏ) ಗಾಯ, ಪೆಟ್ಟು
ಏರಿ (ಕೆರೆಯ) ಒಡ್ಡು, ದಿನ್ನೆ
 ಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ