ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 79(79)
1. ವಾಯು 2. ಪರಮಹಂಸ
ವಂಕ ಬಂಕ, ಪಡಸಾಲೆ, ಡೊಂಕು
ವಯ್ಯಾಳಿ ಒಯ್ಯಾಳಿ, ವಿಹಾರ
ವಂತಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ
ವಂದ್ಯ ಂುÉೂೀಗ್ಯ, ಪೂಜ್ಯ
ವಂಶ ಬಿದಿರು
ವಕ್ತ್ರ ಮುಖ
ವಗತನ ಒಗೆತನ, ಬಾಳುವೆ
ವಚ್ಚ ಸ್ವಲ್ಪ
ವಚ್ಚಿ ಒಂದು
ವಜ್ರ ಸಿಡಿಲು
ವಜ್ರ 1. ಶಿವತತ್ವ 2. ಅಭೇದ್ಯಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ
ವಜ್ರಯೋಗಿ (ಬೆ) ಶಿವಯೋಗಿ
 ಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ