ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 70(70)
ಇಂಗಡಲಣುಗ ಚಂದ್ರ
ಇಂಗಳ ಬೆಂಕಿ, ಕೆಂಡ
ಇಂಗಿತ ರಹಸ್ಯ
ಇಂಡೆ ಹೂವಿನ ದಂಡೆ, ಉಂಡೆ, ರಾಶಿ
ಇಂದುಕಾಂತ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶಿಲೆ
ಇಂದುರವಿಗಡಣ (ಬೆ) ಸುಜ್ಞಾನ ಪ್ರಭೆ
ಇಂದ್ರಚಾಪ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು
ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿಯ ಪುರಪಟ್ಟಣ (ಬೆ) ಊಧ್ರ್ವಚಕ್ರವೆಂಬ ಇಂದ್ರಿಯಪುರ
ಇಂದ್ರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಸ್ವಾದಿsೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು
ಇಂಬು ಎಡೆ, ಆಶ್ರಯ, ಅವಕಾಶ, ವಿಸ್ತಾರ, ಸ್ಥಳ
ಇಂಬುಗೊಳ್ ಆಶ್ರಯಪಡೆ, ಅವಕಾಶ ಪಡೆ / ಆಶ್ರಯ ಕೊಡು, ಸ್ಥಳ ಕೊಡು
ಇಂಬಾಗು ಆಶ್ರಯವಾಗು
ಇಂಬಿಡು ಆಶ್ರಯಕೊಡು
 ಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ