ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 493(493)
ಕಂಕಣ (ಬೆ) 1. ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಜಲ ಬಿಂದು 2. ದೃಢನಿಷ್ಠೆ
ಕಂಕುಳ ಬಗಲು
ಕಂಕಾಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬು
ಕಂಗಳ ಕುರುಡ
ಕಂಗಳ ಕರುಳು (ಬೆ) ಇದಿರಿಟ್ಟು ತೋರುವ ಬಿsನ್ನರೂಪ ವಿಷಯ
ಕಂಗಳಯ್ಯ ಕುರುಡ
ಕಂಗಳಸೋನೆ ಕಣ್ಣೀರು
ಕಂಗಳು (ಬೆ) ಸುಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ
ಕಂಗುರುಡ ಕಣ್ಣಿದ್ದೂ ಕುರುಡ, ಅe್ಞÁನಿ
ಕಂಗೆಡು ಬುದ್ಭಿಭ್ರಂಶವಾಗು, ದಿಕ್ಕುಕಾಣದಾಗು
ಕಂಗೊಳಿಸು ಹೊಳೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳಿಸು
ಕಂಚು ಕಂಚಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಊಟದ ತಟ್ಟೆ
ಕಂಚುಕೆಖಚಿತ ಕುಪ್ಪಸಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿದ
 ಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ