ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರು
ಪದವನರ್ಪಿಸಬಹುದಲ್ಲದೆ, ಪದಾರ್ಥವನರ್ಪಿಸಬಾರದು.
172
ಪದವನರ್ಪಿಸಬಹುದಲ್ಲದೆ, ಪದಾರ್ಥವನರ್ಪಿಸಬಾರದು. ಓಗರವನರ್ಪಿಸಬಹುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸಾದವನರ್ಪಿಸಬಾರದು. ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು, ಹಿಂದ ನೋಡಿ ಮುಂದನರ್ಪಿಸುವರು.


ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಟಿ. ಎಸ್. ಸತ್ಯವತಿ
ಹಾಡಿದವರ ಹೆಸರು : ಡಾ. ಕೆ. ವರದರಂಗನ್
ರಾಗ : ಚಂದ್ರಕೌಂಸ್
ತಾಳ : ಮಿಶ್ರಛಾಪು
ಶೈಲಿ : ಕರ್ನಾಟಕ
ಸ್ಟುಡಿಯೋ : ಅರವಿಂದ್
ವಾದ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ವಿವರ :
ವಯೊಲಿನ್ - ವಿ|| ಟಿ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ಮೃದಂಗ - ವಿ|| ಸಿ. ಚೆಲುವರಾಜು
ಘಟಂ - ವಿ|| ಎಂ.ಎ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ಕೊಳಲು - ವಿ|| ಚೈತನ್ಯಕುಮಾರ್.ಸಿ. .

ನಿರ್ಗಮನ