ಮಧುವಯ್ಯ
ಪರಮೂರ್ತಿಯಾದಡೆ ಪರಮನ ಸಂಚವನರಿಯಬೇಕು.
851
ಪರಮೂರ್ತಿಯಾದಡೆ ಪರಮನ ಸಂಚವನರಿಯಬೇಕು.
ವಿರಕ್ತನಾದಡೆ ಇಹಪರ ನಾಸ್ತಿ, ಪರಮ ಪರಿಣಾಮಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
e್ಞನಿಯಾದಡೆ ಸರ್ವಜೀವದ ಚೇತನವನರಿಯಬೇಕು.
ಸಾಕು ಮಾತಿನ ಮಾಲೆಯ ನೀತಿಯ ನುಡಿ.ಅರ್ಕೇಶ್ವರಲಿಂಗನ ಬೆಚ್ಚಂತೆ ಇರಬೇಕು.


ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ
ಹಾಡಿದವರ ಹೆಸರು : ನಾಗಚಂದ್ರಿಕ
ರಾಗ : ಮಾಲಕೌಂಸ್
ತಾಳ : ದೀಪಚಂದಿ
ಶೈಲಿ : ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ
ಸ್ಟುಡಿಯೋ : ಅರವಿಂದ್
ವಾದ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ವಿವರ :
ಕೀ ಬೋರ್ಡ್ - ಶಬ್ಬೀರ್ ಅಹಮದ್
ಸಿತಾರ್ - ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೆಚ್ ಪಿ
ಕೊಳಲು - ಎಂ. ಕೆ.ಪ್ರಾಣೇಶ್
ತಬಲ - ಸತೀಶ್
ಶ್ರೀಧರ್.

ನಿರ್ಗಮನ