ಪ್ರಸಾದಿ ಭೋಗಣ್ಣ
ಪರುಷರಸ ಸೋಂಕಿದಲ್ಲಿ ಲೋಹಕ್ಕಿದಿರೆಡೆ ಉಂಟೆ ?
66
ಪರುಷರಸ ಸೋಂಕಿದಲ್ಲಿ ಲೋಹಕ್ಕಿದಿರೆಡೆ ಉಂಟೆ ?
ಸಿಂಧುವೊಳಕೊಂಡ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಋತುಕಾಲ ವೈಶಾಖಮಾಸಂಗಳಲ್ಲಿ
ಜಲವಿಂಗಲು ಮತ್ತೆ ಕಂಡೆಹೆವೆನಲುಂಟೆ ?
ಸರ್ವಸಂಗಪರಿತ್ಯಾಗವ ಮಾಡಿದ ಯೋಗಿ
ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಹೋದರ ಬಂಧುಗಳೆಂದು
ಪಕ್ಷವ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಡೆ
ತ್ರಿಭಂಗಿಯ ಭುಂಜಿಸಿದವ
ಮರವೆಯ ಸುರಾಪಾನವ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವ, ಆತ ಲಿಂಗಾಂಗಿಯಲ್ಲ.ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಪ್ರಿಯ ಭೋಗಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲ.


ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಎಂ. ಎಸ್. ಶೀಲಾ
ಹಾಡಿದವರ ಹೆಸರು : ಕಲಾವತಿ ಅವಧೂತ್
ರಾಗ : ಅಭೋಗಿ
ತಾಳ : ಆದಿ
ಶೈಲಿ : ಸುಗಮ
ಸ್ಟುಡಿಯೋ : ಅರವಿಂದ್
ವಾದ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ವಿವರ :
ಕೊಳಲು - ವಿದ್ವಾನ್. ಎಂ. ಕೆ. ಪ್ರಾಣೇಶ್
ಪಿಟೀಲು - ವಿದುಷಿ ಚಾರುಲತಾ ರಾಮಾನುಜಂ
ಸಿತಾರ್ - ವಿದುಷಿ ಸುಮಾರಾಣಿ
ತಬಲ - ವಿದ್ವಾನ್. ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾನ್ . ಜಗದೀಶ್.

ನಿರ್ಗಮನ