ಸೊಡ್ಡಳ ಬಾಚರಸ
ಬಂಟತನವ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು, ಬಟ್ಟೆಯ ಬಡಿಯಬೇಕೆಂದು,
784
ಬಂಟತನವ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು, ಬಟ್ಟೆಯ ಬಡಿಯಬೇಕೆಂದು,
ಕೆಟ್ಟದುದನರಸಬೇಕೆಂದು, ಕೊಟ್ಟುದ ಬೇಡಬೇಕೆಂದು,
ಮುಂಜಾವದಲೇಳುವರಯ್ಯಾ, ಹಲಬರು ಕೆಲಬರು.
ಆಹಾರವನುಣಬೇಕೆಂದು, ವ್ಯವಹಾರವ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು,
ಆ ಹೆಣ್ಣ ತರಬೇಕೆಂದು, ಈ ಹೆಣ್ಣ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು,
ಮುಂಜಾವದಲೇಳುವರಯ್ಯಾ, ಹಲಬರು ಕೆಲಬರು.
ಕರ್ತು ಸೊಡ್ಡಳದೇವಂಗೆ ತೊತ್ತುಗೆಲಸವ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು,ಕಣ್ಣತೆರೆವುತ್ತಲೇಳುವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು.


ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಎಸ್.ಆರ್. ರಾಮೃಷ್ಣ
ಹಾಡಿದವರ ಹೆಸರು : ಎಸ್.ಆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ , ವಿ. ಮನೋಹರ್, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಆಚಾರ್ಯ.
ರಾಗ : ಮಿಶ್ರ ಬೃಂದಾವನ್ ಸಾರಂಗ್
ತಾಳ : ಕೆಹೆರವಾ
ಶೈಲಿ : ಸುಗಮ
ಸ್ಟುಡಿಯೋ : ಮiÁ್ಯಸಿಕ್ ಮಿಂಟ್
ವಾದ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ವಿವರ :
ಕೊಳಲು - ಸಮೀರಾ ಎಲ್ಲ ರಾವ್
ಕ್ಲ್ಯಾರಿಯೊನೆಟ್ - ಪಂ ನರಸಿಂಹಲು ವಡವಾಟಿ
ಸಾರಂಗಿ - ಫಯ್ಯಾಜ್ ಖಾನ್
ವೈಯೊಲಿನ್ - ದೀಪು ನಾಯರ್
ತಬಲ - ಮಡಿಕೇರಿ ಮುಖೇಶ್
ಕೀ ಬೋರ್ಡ್ - ಎಸ್. ಆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ
ವೀಣೆ - ಸುಚಿತ್ರ ಲತಾ
ಕುನ್ನಕೋಲ್ - ರಾಘವ ಶ್ರೇಯಸ್ , ತಾಳ -ಸಂಯೋಜನೆ - ಗೋಕುಲ್ ಅಭಿಷೇಕ್.

ನಿರ್ಗಮನ