ತುರುಗಾಹಿ ರಾಮಣ್ಣ
ಬಂದಿತ್ತು ದಿನ ಬಸವಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿಗೆ
1025
ಬಂದಿತ್ತು ದಿನ ಬಸವಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿಗೆ
ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಉಳುವೆಯಲ್ಲಿಗೆ
ಪ್ರಭು ಅಕ್ಕ ಕದಳಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ
ಮಿಕ್ಕಾದ ಪ್ರಮಥರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ ್ಯಕ್ಕೆ
ನಾ ತುರುವಿನ ಬೆಂಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ
ಅಡಗಿಹರೆಲ್ಲರು ಅಡಗಿದುದ ಕೇಳಿ ನಾಗೋಪತಿನಾಥ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೆ ಉಡುಗುವೆನು


ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಡಾ ಬಾನಂದೂರು ಕೆಂಪಯ್ಯ
ಹಾಡಿದವರ ಹೆಸರು : ಮಧುರ ರವಿಕುಮಾರ್
ರಾಗ : ಜನಪದ
ತಾಳ : ಜನಪದ
ಶೈಲಿ : ಜನಪದ
ಸ್ಟುಡಿಯೋ : ಅಶ್ವಿನಿ
ವಾದ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ವಿವರ :
ಕೀ ಬೋರ್ಡ್ - ಕೆ.ನಾಗರಾಜ್
ಸಿತಾರ್ - ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೆಚ್.ಪಿ
ಕೊಳಲು - ಕೆ.ಎಸ್. ರಾಜೇಶ್
ತಬಲ-ಹನುಮಂತ ಕಾರಟಗಿ ಮತ್ತು ಎನ್.ಎಲ್.ಶಿವಶಂಕರ್.

ನಿರ್ಗಮನ