ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:
ಅಜ್ಞಾತ ಶರಣರ ವಚನಾಂಕಿತ ಹಾಗೂ ವಚನಗಳು ಮÁತ್ರ ಲಭಿಸುವುದರಿಂದ ಇವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದ್ಯ ಯÁವ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಅಜ್ಞಾತ ಶರಣರು ಹಾಗೂ ಅವರ ವಚನಗಳು ಬಸವಯುಗ, ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂದಿsಸಿದವುಗಳಾಗಿರುತ್ತೀವೆ. ಈ ವಚನಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಸ್ತುತಿ, ಶರಣ, ಶಿವಂುÉೂೀಗಿ, ಲಿಂಗೈಕ್ಯ, ಗುರು-ಲಿಂಗ-ಜಂಗಮ, ಷಟ್‍ಸ್ಥಲ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ತತ್ವನಿರೂಪಣೆಯಿದ್ದರೂ ವಚನಗಳು ಸರಳವಾಗಿರು ತ್ತವೆ. ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆಗಾಗಿ ಜನಬಳಕೆಯ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದರಿಂದ ಇವು ಅರ್ಥೈಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾಂಶ ಕಡಿಮೆಂುÉುಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು.


ನಿರ್ಗಮನ